Privacybeleid

SartoTV, de televisieomroep van het Sint-Andriesziekenhuis uit Tielt, hecht als feitelijke vereniging veel waarde aan de bescherming van de persoonsgegevens van haar leden, externe partners en hun medewerkers en betrokkenen bij onze eigen producties.

In deze privacyverklaring willen we op een heldere en informatieve manier weergeven welke (persoons)gegevens worden verzamelen én hoe wij hier mee omgaan. Wij doen er alles aan om de privacy van onze vrijwilligers, externe partners en betrokkenen te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

SartoTV houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens “Privacywet” en de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 25 mei 2018.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • het meedelen van jouw persoonsgegevens aan SartoTV beschouwen als jouw uitdrukkelijke, ondubbelzinnige en actieve toestemming om deze gegevens te verzamelen en te verwerken;
  • jouw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;
  • verwerking van jouw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent jouw persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als SartoTV zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens van de leden van de vereniging, externe partners en hun medewerkers en betrokkenen bij activiteiten.

Wanneer door bestuursleden en/of leden van de vereniging een (digitale) communicatie wordt uitgestuurd in naam van de vereniging, valt deze onder de afspraken voorzien in deze privacyverklaring.

Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring, vragen hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens of de uitoefening van jouw rechten, kan dit via onderstaande contactgegevens:

SartoTV
Bruggestraat 84
8700 Tielt
info@sarto-tv.be